Conditii gazduire web (hosting) Elite Pro
-
-
- -

Conventie de gazduire web (hosting) ELITE PRO

1. Activarea serviciului

Preambul

Prezenta conventie stabileste conditiile in care orice persoana fizica sau juridica poate utiliza serviciile de gazduire web (hosting) si are valoarea unui contract incheiat intre Elite Pro S.R.L. (denumita in continuare ELITE), in calitatea sa de proprietar si administrator al serverelor si furnizor al serviciilor, si persoana care utilizeaza serviciile (denumita in continuare BENEFICIAR).

Neacceptarea prezentei conventii sau a oricarei prevederi din aceasta atrage obligatia BENEFICIARULUI de inceta de indata utilizarea in orice mod a serviciilor de gazduire web furnizate de ELITE. Deschiderea unui cont de gazduire web pe serverele ELITE ori utilizarea in orice mod a serviciilor de gazduire web constituie o acceptare in totalitate a prezentei conventii si a oricarei prevederi din aceasta, inclusiv a oricaror modificari ulterioare care vor putea fi efectuate fara restrictii de catre ELITE si comunicate BENEFICIARULUI in conditiile prezentei conventii.

Art. 1 - Obiectul conventiei

1.1 - Obiectul prezentei conventii il constituie furnizarea de catre ELITE a serviciilor de gazduire web solicitate de BENEFICIAR, la parametrii corespunzatori pachetului de servicii ales de BENEFICIAR, inclusiv asistenta tehnica pentru utilizarea serviciilor de gazduire.
1.2 - La cererea BENEFICIARULUI, ELITE poate furniza servicii suplimentare, care vor face obiectul unor intelegeri separate.
1.3 - Urmatoarele documente publicate online fac parte integranta din prezenta conventie:
a) Oferta comerciala: http://www.elite.ro/web-hosting/pachete-hosting.php;
b) Conditii de furnizare a serviciilor de gazduire web (hosting): http://www.elite.ro/web-hosting/conditii-gazduire.php;
c) Conditii de utilizare a serviciilor de gazduire web (hosting): http://www.elite.ro/web-hosting/conditii-utilizare.php.

Art. 2 - Durata conventiei

2.1 - Prezenta conventie se incheie pe o perioada de 1 an.
2.2 - La expirarea acestei perioade, conventia se va considera prelungita cu perioade succesive, egale cu perioada initiala, in cazul in care nici una dintre parti nu notifica celeilalte, cu 30 zile inainte, intentia sa de a nu mai continua relatia contractuala.

Art. 3 - Tarife si modalitati de plata

3.1 - Tarifele pentru serviciile prestate de ELITE sunt cele publicate in Oferta comerciala (vezi 1.3 a).
3.2 - Tarifele sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Facturarea serviciilor se va face in lei la cursul oficial BNR din ziua emiterii facturii proforma.
3.3 - O data cu prima plata a serviciilor de gazduire prestate de ELITE, BENEFICIARUL opteaza pentru una dintre perioadele de facturare: trimestrial / semestrial / anual. Perioada de facturare aleasa initial de BENEFICIAR ramane valabila pentru urmatoarele facturari si plati, pana cand BENEFICIARUL solicita facturarea pentru o alta perioada de facturare, care nu va fi mai mica decat perioada minima de facturare pentru pachetul de servicii respectiv, conform ofertei comerciale.
3.4 - Pentru fiecare interval de facturare, ELITE va emite factura proforma inainte de inceperea intervalului de facturare si o va expedia prin email BENEFICIARULUI. Termenul de plata este de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data transmiterii facturii proforma prin email. Plata se va efectua prin transfer bancar in contul indicat de ELITE sau prin alte modalitati de plata acceptate de ELITE. Factura fiscala va fi emisa de ELITE dupa incasare si va fi expediata BENEFICIARULUI prin email.
3.5 - Neplata la timp a sumelor mentionate poate atrage dupa sine plata unor penalitati de intarziere de 1% pe zi de intarziere pana la data achitarii integrale a sumei restante. In cazul intarzierii platii cu mai mult de 7 (sapte) zile calendaristice de la data scadentei, ELITE poate suspenda furnizarea serviciului catre BENEFICIAR, pana cand BENEFICIARUL isi achita toate restantele de plata. Taxa pentru reactivarea serviciilor suspendate pentru intarzierea platii este prevazuta in Oferta comerciala (vezi 1.3 a). In cazul intarzierii platii cu mai mult de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data scadentei, ELITE poate inceta furnizarea serviciului catre BENEFICIAR, fara nicio notificare prealabila si fara nicio alta formalitate, si isi rezerva dreptul de a desfiinta contul de gazduire web al BENEFICIARULUI si de a sterge de pe serverele sale, fara posibilitatea de recuperare, toate informatiile si datele contului pentru care nu s-a realizat plata.
3.6 - ELITE poate modifica unilateral tarifele, cu conditia sa le aduca la cunostinta BENEFICIARULUI, prin email sau prin publicarea lor pe site, cu minimum 30 zile inainte de intrarea lor in vigoare.
3.7 - Eventualele reduceri promotionale se acorda numai la prima utilizare de catre BENEFICIAR a serviciilor de gazduire pe serverele ELITE.
3.8 - In cazul in care BENEFICIARUL depaseste spatiul pe server si/sau traficul de date care corespund pachetului de servicii ales, BENEFICIARUL va solicita suplimentarea spatiului pe server si/sau a traficului de date, fie in transe, fie prin trecerea la un pachet superior, in conformitate cu Oferta comerciala (vezi 1.3 a).

Art. 4 - Obligatiile partilor

4.1 - ELITE se obliga, in virtutea prezentei conventii:
a) sa instaleze si/sau sa activeze serviciile care fac obiectul prezentei conventii si sa asigure functionarea continua a serverului ELITE, conform Conditiilor de furnizare a serviciilor (vezi 1.3 b);
b) sa remedieze orice nefunctionare a serverului ELITE sau sa inlocuiasca serverul daca remedierea defectiunilor nu este posibila;

4.2 - BENEFICIARUL se obliga, in virtutea prezentei conventii:
a) sa furnizeze toate informatiile necesare instalarii si activarii serviciilor prestate de ELITE in favoarea sa si sa asigure actualizarea la zi a datelor sale de contact, inregistrate in interfata de administrare a contului de gazduire web;
b) sa respecte Conditiile de utilizare a serviciilor (vezi 1.3 c).

Art. 5 - Incetarea conventiei

5.1 - Prezenta conventie inceteaza prin acordul de vointa al partilor.
5.2 - BENEFICIARUL poate denunta unilateral prezenta conventie, printr-un mesaj email trimis catre ELITE, fara orice alte formalitati, in urmatoarele situatii:
a) daca ELITE nu-si indeplineste obligatiile stipulate in Conditiile de furnizare a serviciilor;
b) daca ELITE nu acorda reducerile stabilite conform Conditiilor de furnizare a serviciilor;
c) daca BENEFICIARUL nu este de acord cu tarifele modificate unilateral de ELITE (cf. 3.6).
5.3 - ELITE poate rezilia prezenta conventie, fara a fi necesara punerea in intarziere si fara orice alte formalitati, in cazul in care:
a) BENEFICIARUL nu plateste sumele datorate pentru serviciile furnizate si penalitatile aferente (daca este cazul) in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data scadentei;
b) BENEFICIARUL incalca oricare dintre obligatiile stipulate in Conditiile de utilizare a serviciilor si nu se conformeaza in termen de 2 (doua) zile notificarii transmise de catre ELITE;
c) BENEFICIARUL a prezentat acte sau informatii false, incorecte sau incomplete la constituirea contului de gazduire web sau ulterior;
d) impotriva BENEFICIARULUI sunt initiate proceduri de lichidare sau faliment sau BENEFICIARUL este actionat in judecata pentru credite scadente.

Art. 6 - Confidentialitatea

6.1 - ELITE va pastra confidentialitatea datelor BENEFICIARULUI stocate pe sau transferate prin intermediul serverului ELITE, va monitoriza in permanenta serverul ELITE si va stopa orice incercare de acces neautorizat la datele BENEFICIARULUI, in masura in care aceste tentative sunt detectate de catre ELITE.
6.2 - Pe toata durata prezentei conventii si dupa incetarea conventiei, BENEFICIARUL nu va dezvalui niciunei terte parti nicio informatie referitoare la serviciile de gazduire web furnizate de ELITE.

Art. 7 - Modificarea conventiei

7.1 - ELITE isi rezerva dreptul de a face modificari ale prezentei conventii si/sau ale documentelor mentionate la Art. 1.3, notificand in acest sens BENEFICIARUL, prin email sau prin publicarea lor pe site-ul www.elite.ro, cu minimum 30 zile inainte de intrarea lor in vigoare.
7.2 - Daca BENEFICIARUL nu este de acord cu modificarile conventiei conform Art. 7.1, acesta are posibilitatea de a denunta unilateral conventia in termen de 30 (treizeci) zile de la intrarea in vigoare a modificarilor, printr-un mesaj email trimis catre ELITE cu cel putin 2 (doua) zile inainte de data la care doreste sa inceteze efectele prezentei conventii, altfel modificarile se considera acceptate tacit.

Art. 8 - Forta majora

8.1 - Forta majora exonereaza partile de raspunderea pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce le revin.
8.2 - Prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, aparut dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii si care impiedica partile sa-si execute, integral sau partial, obligatiile contractuale.

Art. 9 - Notificari si persoane de contact

9.1 - Orice notificare va fi facuta in scris si transmisa partii careia ii este adresata, la oricare dintre adresele cunoscute.
9.2 - Notificarile pot fi transmise prin email, prin scrisoare recomandata sau prin curier, producandu-si efectele numai la primirea lor de catre destinatar.

Art. 10 - Dispozitii finale

10.1 - Prezenta conventie este guvernata de legislatia romana in vigoare.
10.2 - Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentei conventii va fi rezolvat, in principal, pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi solutionat in instantele judecatoresti competente.
10.3 - Prezenta conventie, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau (Art. 1.1 a, Art. 1.3 a, b, c), reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara datei ultimei actualizari.
10.4 - In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea, de catre partea care sufera vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.5 - Succesorii legali ai partilor se subroga in drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul contract.

- Conditii gazduire web (hosting)

- -
-
-
-
-
-
Servicii Web complete: consultanta web, conceptie, web design si programare web, web hosting, gazduire situri, promovare online, optimizare, optimizare pentru motoarele de cautare